Πέτρος Γραβίγγερ "το Έργον Σου που μου έδωσες, διετέλεσα..."

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ»
Χωρίς να παραγνωρίζωνται αι υπηρεσίαι τας οποίας προσφέρει εις τον νεώτερον τεχνικόν πολιτισμόν μας η γνώσις και εφαρμογή των ιδιοτήτων της ύλης, κρίνεται υπό των μεγαλειτέρων συγχρόνων πνευμάτων επικίνδυνος η τροπή την οποίαν έχει λάβει ούτος διά της παρατηρουμένης ολοέν μείζονος αντικειμενικοποιήσεως των γνώσεών μας και του περιορισμού του πνεύματος. Αι πνευματικαί ικανότητες του ανθρώπου – όχι αι διανοητικαί των φυσικών επιστημών, αλλ’ αι γνωστικαί και απολυτρωτικαί του Νου – βαίνουν συνεχώς παρακμάζουσαι, περιοριζόμεναι και τελικώς αφανιζόμεναι. Η μεταφυσική αλήθεια περί Πνεύματος, περί σκοπού του ανθρώπου, περί των δυνατοτήτων αυτού, περί υπερβατικού βίου, μελλοντικής εξελίξεως, πνευματικής ιεραρχίας κ.κ. αποτελούν σήμερον όχι το κύριον μέλημα των ανθρώπων, η δε κοινωνία, εστερημένη του πνευματικού φωτός, ασφυκτιά και εκφυλίζεται. Διότι κοινωνία χωρίς πνευματικήν ανάτασιν και αγάπην, δεν δύναται να τηρήση ισορροπίαν, βαρυνομένη από το υπέρμετρον έρμα της ύλης.
Η πείρα των τελευταίων δεκαετιών, μας απέδειξεν ότι ούτε η Επιστήμη, ούτε η Τεχνολογία, ούτε ο θετικισμός, ούτε ο ορθολογισμός δύνανται να σώσουν τον άνθρωπον από την δουλείαν των παθών και ελαττωμάτων του. Η ειδωλολατρεία των τεχνικών κατακτήσεων, μας εδίδαξεν ότι η Επιστήμη δύναται να καταστή το φοβερώτερον όργανον εκδηλώσεως μίσους και καταστροφής, εφ’ όσον δεν παραστέκει η Αγάπη και δεν επιτυγχάνεται δι’ αυτής ισορροπία πνεύματος – ύλης.
Η μόνη ελπίς, η μόνη λύσις διά την αποκατάστασιν της ισορροπίας ταύτης, είναι η στροφή της ανθρωπίνης σκέψεως και καρδίας προς τας μυστηριακάς αληθείας, προς την εσωτερικήν γνώσιν του Ανθρώπου-Κόσμου, με σκοπόν την προσπέλασιν του καθαρθέντος, αυτονόμου και απηλλαγμένου δεσμών Πνεύματος προς την αιωνίαν Πατρίδα, προς το κέντρον πάσης αληθείας, προς το Απόλυτον και Αμετάβλητον.
Μέσα στο βάραθρο της αδιαφορίας και του εγωκεντρισμού, ανάμεσα στις κραυγές του συμφέροντος και τις οιμωγές των θυμάτων, μέσα στη δυστυχία και το ναρμάτιστον των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν πώς να διασκεδάσουν την μονοτονίαν της ζωής και να «σκοτώσουν» κυριολεκτικά τον πολύτιμον χρόνον των, είναι σημείον ουχί ευκαταφρόνητον και λίαν ευοίωνον, ότι ευρίσκονται άνθρωποι που υψώνουν την φωνήν διά να συγκρατήσουν την λαίλαπα και άλλοι οι οποίοι ευχαριστούνται και ενθουσιάζονται με την ανάγνωσιν έργων όπως τα της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ.
Τα μέχρι τούδε εκδοθέντα έργα, δύνανται να υποδιαιρεθούν εις 4 κατηγορίας· άπασαι ακολουθούν εν γενικόν πρόγραμμα: το της γνώσεως του Ανθρώπου και ανατάσεως του πνεύματος, με τελικόν σκοπόν την ευδαιμονίαν του. Οι τρόποι και αι μέθοδοι ποικίλουν, εν τελική όμως αναλύσει εις το αυτό αποτέλεσμα αποβλέπουν: εις την εναρμόνισιν των συστατικών αρχών του ανθρώπου και την επίτευξιν ισορροπίας μεταξύ πνεύματος – ψυχής – σώματος.
Εν τέλει μία παράκλησις: Συστήσατε εις τους ομοϊδεάτας φίλους σας την ανάγνωσιν των έργων της «Σφιγγός». Διαδώσατε τον παρόντα κατάλογον. Η συμπαράστασις εις το έργον μας, συμβάλλει εις την καταπολέμησιν της αμαθείας και της δυστυχίας και συνεργεί εις την διάδοσιν της Αληθείας και εις την κατάκτησιν της πνευματικής Ελευθερίας!