Πέτρος Γραβίγγερ "το Έργον Σου που μου έδωσες, διετέλεσα..."

 

61. Τα Χαλδαϊκά Λόγια (ν. έκδ. βελτιωμένη και επηυξημένη, πλήρες κείμ. και μεταφρ.)
62. Ο εσωτερικός του Δάντου (GUENON)
63. R. GUENON, Ινδουϊστικαί διδασκαλίαι
64. ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ, Σχόλια εις τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων
65. Π. Γράβιγγερ, Κοσμολογία
66. Γ. Σκλιά, Η Κοσμολογία υπό το φως της Μυσταγωγίας
67. Π. Γράβιγγερ, Ανθρωποσοφία (εικ.)
68. FABRE D’OLIVET, Εξέτασις των χρυσών Επών
69. Π. Γράβιγγερ, Μαγεία – Ψυχουργία, Θεουργία
70. Π. Γράβιγγερ, Αστροσοφία - Αστρομαγεία
72. Π. Γράβιγγερ, Βοτανολογία
73. Π. Γράβιγγερ, Μέταλλα, άλατα, λίθοι, ζώα (θεραπ.)
74. Π. Γράβιγγερ, Τα θεραπευτικά μέσα της Μαγείας, Ψυχουργίας, Θεουργίας
75/77 Π. Γράβιγγερ, Εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισμού και Αποκρύφου Γνώσεως (7 Τόμοι)
84. Π. Γράβιγγερ, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον
85. Ιαμβλίχου, Θεολογούμενα Αριθμητικής
86. Ορφικοί Ύμνοι (κειμ. μεταφρ.σχόλια)
87. Φιλοσοφικοί και Λειτουργικοί Ύμνοι της Αρχ. Ελλάδος (Ομήρου, Αριστοτέλους, Πρόκλου, Συνεσίου, κ.ά.) Κείμενον, Μετάφρ. Σχόλια
88. Π. Γράβιγγερ, Πυθαγόρας και η μυστική διδασκαλία των Πυθαγορείων (σελ. 500, εικον.) Χαρτόδετος και δερματόδετος
89. R. GUENON: Βασιλεία ποσότητος και σημεία των καιρών

Σημείωσις: όσοι εκ των παραληπτών του παρόντος συνοπτικού καταλόγου ενδιαφέρονται διά πλείονας πληροφορίας περί του περιεχομένου ενός εκάστου βιβλίου και δια την εις μεθοδικάς κατηγορίας ταξινόμησιν αυτών δύνανται να ζητήσουν τον Αναλυτικόν Κατάλογον (εικονογραφημένον των εκδόσεων).