Πέτρος Γραβίγγερ "το Έργον Σου που μου έδωσες, διετέλεσα..."

 

24/25 Ερμού του Τρισμεγίστου Μυστικοθεοσοφικοί Διάλογοι (πλήρης μετάφρ. και σχόλια)
26. Π. Γράβιγγερ, Βασικαί ομιλίαι περί Εσωτερισμού και Μυήσεως
27. Π. Γράβιγγερ, Βασικαί τεκτον. Ομιλίαι
28. J. MALLINGER, Εσωτερ. μυστικά Πυθαγορείων
29. J. MALLINGER, Εσωτερ. μυστικά εις Πλούταρχ.
30. O.R.A. Μαθήματα συμβολικής
31. R. GUENON, Ισλαμικός εσωτερισμός και το ξίφος του Ισλάμ
32. R. GUENON, Ανατολική Μεταφυσική
33. Π. Γράβιγγερ, Επιστήμη δονήσεων
34. Πυθαγορείων Ακούσματα και Σύμβολα
35. R. GUENON. Ο βασιλεύς του Κόσμου
36. M. SAGE, Η Γιόγκα
37. Π. Γράβιγγερ, Η Αστρολογία εις ολίγα μαθήματα
38. Π. Γράβιγγερ, Ιατροσοφική πρόγνωσις και διάγνωσις ασθενειών
39. DR. RUD. HAASE, Πυθαγόρ. αρμονική συμβολ.
40. Μελέται περί Νού και Ψυχής πλατωνικών
41. Π. Γράβιγγερ, Ιρανικά-Περσικά Μυστήρια
42. M. MATTER, Εσωτερ. βίος Σαιν Μαρτέν
47. PROBST-BIRABEN, Μελέται επί του συμβολισμού της Θείας Κωμωδίας
48. Π. Γράβιγγερ, Εσωτερική Θεογνωσία
49. Π. Γράβιγγερ, WIRTH, BARLET, Συμβολική Ταρώ (εικ.)
50. R. GUENON, Επισκοπήσεις επί της μυήσεως
51. F. GH. BARLET, Ο Αποκρυφισμός
52. Σαλουστίου. Περί Θεών και Κόσμου
54. L. GASTIN, Μελέτη περί κακού
55. Π. Γράβιγγερ, GUENON, REYOR, VACHOT, Μελέται περί Χριστιανικού εσωτερισμού
57. Αυτοκράτορος Ιουλιανού, εις Μητέρα Θεών
58. Του ιδίου, Λόγος εις Βασιλέα Ήλιον
60. Π. Γράβιγγερ, WIRTH, GUENON, REYOR, Οικοδομικός και τεκτονικός συμβολισμός