Πέτρος Γραβίγγερ "το Έργον Σου που μου έδωσες, διετέλεσα..."

 

(Π. Γραβιγγερ, 1979)

1. Π. Γράβιγγερ Πολιτισμός και μυητική αγωγή του ανθρώπου
2. DR. RUDOLF STEINER, Η Μύησις
3. Πραγματείαι και Μελέται Εσωτερισ. (Περιλαμβάνονται αι κάτωθι μελέται)
3α. Π. Γράβιγγερ, Μυσταγωγία εις αρχαίαν Αίγυπτον
3β. Σμαράγδινος Πίναξ (ν. έκδ. βελτιωμ. και επηυξημένη
3γ. P. PIOBB, Αλχημικαί έρευναι
3δ. O. WIRTH, Ερμητισμός και Ελευθεροτεκτονισμός
3ε. EL. LEVI, Εισαγωγή εις την Ιστορίαν Μαγείας
(Αι ανωτέρω μελέται διατίθενται και χωριστά)
4. Συμβολαί εις την αρχ. Ελλ. ανθρωποσοφίαν
5. Πραγματείαι και Μελέται Εσωτερισ. Τ. ΙΙ
6. Πραγματείαι και Μελέται Εσωτερισ. Τ. ΙΙΙ
7.Περιοδικόν ΣΦΙΞ 1936-1937
8. ELIPHAS LEVI, Δόγμα Υψηλής Μαγείας
9. ELIPHAS LEVI, Τυπικόν Υψ. Μαγείας
10/11.      Π.Γράβιγγερ, Πρακτικ. Εγχειρίδιον Επιστ. Αστρολογίας, Τ.Ι. Γενεθλιολογία. Κατάστρωσις και ερμηνεία ωροσκοπίου. Τ.ΙΙ. Αναλογίαι και αντιστοιχείαι πλανητών και ζωδίων (μαζί)
12. Ομοίως/ Πρόγνωσις και διάγνωσις. Βοηθητικά ωροσκόπια. Διευθύνσεις
13. Ομοίως, T.V. Αστροϊατρική, Πρόγνωσις και διάγνωσις ασθενειών (ν. έκδ.)
14. Μπλοκ δελτίων υπολογισμού ωροσκοπίων (Εξαντλήθη)
15. Π. Γράβιγγερ, Θεμέλια βασιλικής τέχνης
16. Π. Γράβιγγερ, J. BRICAUD, Τεκτον. Μουσείον
17. Π. Γράβιγγερ, WINTER, OUDINOT, Εισαγωγαί εις την Απόκρυφον Θεραπευτικήν (Ιατροσοφία)
18/19 ELIPHAS LEVI, Ιστορία της Μαγείας (2 Τ.)
20. Σαιν Μαρτέν, Υπούργημα Ανθρ. Πνεύματ.
21. PAPUS, Δοκίμιον συνθετ. Ανθρωπογνωσίας
22/23. Π. Γράβιγγερ, Εγχειρ. Ερμητικής φιλοσοφίας
Τ.Ι. Το αλχημικόν Μέγα Έργον
Τ.ΙΙ Σπαγγειρική θεραπευτική. Ερμητικόν Μουσείον (οι δύο τόμοι μαζί)